LANGENDORFF离体心脏灌流

    离体心脏灌流系统分LANGENDORF系统和工作心脏系统; 工作心脏系统又有循环和非循环、定压和定流多种规格,含支架、管路系统、蠕动泵、控温水浴槽。


离体工作心脏灌流

    8通道离体组织灌流浴槽 

离体组织灌流浴槽

    离体组织灌流浴槽含支架、管路系统、控温水浴槽、肌张力换能器、放大器,有23468通道多种规格,可做离体肌肉条或血管条。


   

^返回^

 
 

              普升科技有限公司

              UPWARDS TEKSYSTEMS LTD

              北京朝外大街乙12号A座昆泰国际大厦1806室

电话:010-58790590,58790591

   010-58790592,58790593

传真:010-58790595