A300是多通道脉冲序列产生刺激器,它包含一个事件间隔发生器、5个脉冲序列通道、两个混合通道和一个变化缓慢的电压输出通道。面板上的三位LED数字可同时连续显示所有的可变定时参数。

 

A385高电流刺激隔离器

A360高电压刺激隔离器

             

^返回^

 

              普升科技有限公司

              UPWARDS TEKSYSTEMS LTD

              北京朝外大街22号泛利大厦1910

电话:010-65885160,65885161

   010-65884182,65889358

传真:010-65885162